top of page

                                       ---- 联系我们 ----
黄河艺术团允许有兴趣加入的朋友决定加入前免费体验周四一次的歌唱排练,为团员提供的免费课程,及其他集体活动,最多不超过1个月。体验期间不需交团费,但要先得到主管新团员的理事允许并报备。

张平团长及新一届理事会成员热烈欢迎喜爱合唱艺术的华府歌友加盟黄河。练歌时间:每周四晚上 8:00 - 10:00 pm (疫情期间上Zoom 课)让我们一起与旋律为伴,与歌声为友。有意者请联络许若慧(301-917-5888),沈月亮(301-792-8881),张平(702-768-2447)

有兴趣加入我们 (入团申请) - 请输入你的联系信息:

性别:
可否识谱:

谢谢提交!

bottom of page